De Christelijke Basisschool te Anjum is een moderne, open, Christelijke Basisschool. De blijde boodschap, het Evangelie, raakt het persoonlijke leven, maar ook alle terreinen van de samenleving. Samen met onze kinderen gaan wij "op verkenning in de schepping".

De Eker is een school in een meertalige situatie. Dit betekent dat de tweetaligheid van Friesland een rol speelt. Vanuit respect voor de ander en gevoel voor eigenwaarde willen we de kinderen leren creatief om te gaan met verschillende talen en culturen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is zeer welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen blijken met plezier naar school te gaan. Ons uitgangspunt is dat elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht komt.

Zorgverbreding is een centraal thema in ons onderwijs. Dit betekent dat er verhoudingsgewijs veel energie wordt gestoken in de extra begeleiding van "zorgkinderen".

Een belangrijk plaatsingscriterium is dat een kind zich gelukkig voelt in een groep en er sprake is van voldoende vooruitgang. Via een leerlingvolgsysteem houden we de leervorderingen van de kinderen bij, zodat er een nóg betere informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en ouders.

Sociale veiligheid

Een belangrijk uitgangspunt voor onze school is, dat kinderen en personeel zich veilig voelen. Er zijn maatregelen genomen om de veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen.
Onze school waarborgt de sociale veiligheid voor kinderen en personeel; dit is vastgesteld in het veiligheidsbeleidsplan, waarin protocollen zijn opgenomen waarin wordt aangegeven wat er wordt gedaan en nagelaten. Een voorbeeld hiervan is het ontruimingsplan, het pestprotocol en duidelijk samengevatte gedragsregels.
We zijn zeer alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het onverhoeds toch eens de kop opsteekt wordt er serieus aandacht aan besteed. Zo kan er een afspraak worden gemaakt, die schriftelijk wordt vastgelegd en ondertekend door de pester en het slachtoffer; na verloop van tijd wordt nagegaan of men zich aan de afspraak heeft gehouden. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen voor rust en duidelijkheid en komen het leerproces bij de kinderen ten goede.

Onacceptabel gedrag wordt gecorrigeerd, met vermijding van lichamelijk geweld. We steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. Wanneer er veel geplaagd wordt treedt het pestprotocol in werking. Soms is overleg met de sociaal werkster een goede oplossing. Samen met de leerlingen en hun ouders worden goede oplossingen gevonden.

Bestuur

De vereniging van de school heeft een bestuur, gekozen uit en door de leden en bestaat hoofdzakelijk uit ouders die zelf kinderen op school hebben. De Eker is een zogenaamde éénpitter. Op deze manier staat het bestuur bijzonder dicht bij de school, is zij direct herkenbaar voor ouders, leden en personeel, heeft zij directe invloed en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids, die u kunt lezen op deze site; een papieren formaat ligt voor u klaar op school!

H. Schingenga , directeur.